Natalia Gorbaniewska – mężna obrończyni praw człowieka w komunistycznym ZSRR, następnie emigrantka i wybitna tłumaczka Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – mówiła w lipcu 2000 roku, zaraz po śmierci Herlinga: „Myślę, że pisarzem stał się ostatecznie Herling w łagrze sowieckim – między innymi dzięki przeczytanym tam Wspomnieniom z domu umarłych Dostojewskiego. Inny świat to wysokiej próby proza artystyczna, jedna z niewielu książek o łagrach przed Sołżenicynem”.
Po uwolnieniu z łagru, po walkach w szeregach żołnierzy gen. Andersa pod Monte Cassino, przez Londyn i Monachium Gustaw Herling-Grudziński trafił do Neapolu, gdzie przeżył czterdzieści pięć lat. Przebywając na emigracji, współpracował z Jerzym Giedroyciem, publikując na łamach paryskiej „Kultury” Dziennik pisany nocą, który stał się ważnym świadectwem poszukiwania istoty kultury europejskiej w dwudziestym wieku. Zagadnienie to Herling zgłębiał poprzez wytrwałą lekturę
w wielu językach: rosyjskim, włoskim, angielskim, niemieckim i francuskim – zasięg jego zainteresowań jest imponujący i stanowi o bogactwie twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wynikającym z rozmaitych postaci zakorzenienia w sztuce i myśli europejskiego kręgu kulturowego. W swym dzienniku emigrant, wygnaniec, pielgrzym, a zarazem tłumacz, eseista, myśliciel podejmował refleksję nad człowiekiem nowoczesnym, stając się partnerem rozmów z intelektualistami całego świata.
Zaprosiliśmy na Podkarpacie do Krosna wybitnych uczonych z Polski i z zagranicy do rozmowy o miejscu i roli Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w formowaniu współczesnej tożsamości europejskiej między Wschodem a Zachodem. Obecność wszystkich znamienitych gości gwarantuje wysoki poziom naukowy konferencji, a zarazem wpisuje to wydarzenie w konsekwentnie realizowaną od lat przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie misję stanowienia w regionie ważnego ośrodka spotkania kultur i języków całej Europy.

W roku Jubileuszu naszej uczelni i setnej rocznicy urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, postaramy się poszukać odpowiedzi na pytania:

– o relacje łączące Herlinga-Grudzińskiego z intelektualistami, pisarzami, artystami innych kultur,

– o rolę problematyki przekładowej w dorobku tego pisarza, o jego stosunki z tłumaczami twórczości własnej oraz o podejmowane przez niego tłumaczenia na język polski,

– o problem nieprzekładalności doświadczenia jako problem nowoczesności,

– o recepcję pisarza w różnych kręgach kulturowych,

– o rodzimość i nowe formy zakorzenienia w wieku XX, a także o europejską wspólnotę doświadczeń w oczach pisarza.

Owocem konferencji będzie recenzowany tom wydany w ramach serii „Bibliotheca Pigoniana” PWSZ w Krośnie.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału drogą elektroniczną na adres ghg@pwsz.krosno.pl lub telefonicznie 13 43 755 28

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący
Rektor PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Prof. Grzegorz Przebinda

Sekretarz
dr Wojciech Gruchała


Między Wschodem a Zachodem

Idea konferencji

W roku jubileuszu dwudziestolecia uczelni, który decyzją Sejmu RP ogłoszony został Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową: „Gustaw Herling-Grudziński – między Wschodem a Zachodem”.

 

 

Prelegenci

Nasze zaproszenie przyjęli badacze dorobku oraz świadkowie życia pisarza:

 • prof. Irina Adelgejm (Moskwa, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk),
 • prof. Janusz Gruchała (Kraków, UJ),
 • dr Jacek Hajduk (Kraków, UJ),
 • prof. Zdzisław Kudelski (Lublin, KUL),
 • prof. Leonid Malcew (Kaliningrad, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta),
 • mgr Jędrzej Piekara (Lublin, KUL),
 • prof. Grzegorz Przebinda (Kraków, Krosno, PWSZ im. S. Pigonia, UJ)
 • dr Izabela Sariusz-Skąpska (Kraków, SPI Znak, Federacja Rodzin Katyńskich),
 • red. Elżbieta Sawicka (Warszawa, była redaktor naczelna „Plusa-Minusa”),
 • prof. Roman Sosnowski (Kraków, UJ),
 • prof. Tadeusz Sucharski (Słupsk, Akademia Pomorska),
 • prof. Feliks Tomaszewski (Gdańsk, UG)

 

 

 

Patronat

Patronat nad tym wydarzeniem objęli

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Sławomir Ratajski

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch

 

 


Gustaw Herling-Grudziński

(ur. 20 maja 1919 w Kielcach, zm. 4 lipca 2000 w Neapolu) – polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień obozów koncentracyjnych Gułagu. Aresztowany przez NKWD po agresji ZSRR na Polskę, podczas próby przejścia niemiecko-sowieckiej linii demarkacyjnej. Jako przedwojenny sympatyk Polskiej Partii Socjalistycznej po wojnie dał się poznać jako krytyk dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przez cały okres komunizmu w Polsce pozostał na wygnaniu jako polski emigrant polityczny. Kawaler Orderu Orła Białego.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rynek 1
Krosno, 38-400
Polska

 

Send Me a Message